27 februari 2020

De eerste Pimcore Morning Session: recap time!

Na 2 volgeboekte Magento Morning Session edities in 2019, was de tijd rijp voor een Morning Session rond ons tweede (maar minstens even belangrijk) platform: Pimcore. Op vrijdagochtend 7 september 2020 kwamen E-commerce, PIM, Marketing en Data Managers samen in ons kantoor te Brugge op onze eerste Pimcore Morning Session om kennis te maken met de vele mogelijkheden van Pimcore. 

In het programma zat “voor elk wat wils”, want de sessie heette niet voor niets “Pimcore: More Than a PIM”: de nadruk lag op het toelichten van de breedte van de toepassingen van het platform. Naast product information management (PIM) kan Pimcore namelijk een oplossing bieden voor master data management (MDM), workflow management, digital commerce, content management (CMS), web-to-print functionaliteiten, marketing automation… en nog zo veel meer!

Christian Kemptner, Partner & Marketing Manager van Pimcore, opende alvast in zijn remote talk “Pimcore: the company, roadmap and partnership” met een algemene intro rond het product an sich, zoomde in op de nieuwste versie 6, en lichtte de roadmap toe. Dit is dan ook waar we in de Morning Sessions veel belang aan hechten: iemand van het platform zelf die aan het woord komt. Het creëert de mogelijkheid voor de deelnemers om vragen of bezorgdheden rond het platform rechtstreeks aan te kaarten.

Onze Account Manager Olivier gaf vervolgens wat meer aandacht aan onze Gold Partner status en de wisselwerking tussen Pimcore en Studio Emma als implementatie partner. Deze status komt namelijk met enkele vereisten voor Studio Emma die de kwaliteit van onze dienstverlening enkel maar verbetert, wat op zijn beurt ten goede komt van de klant. Zo zijn er vereisten naar certificaten toe en heeft Pimcore een vernieuwde Academy waar onze collega’s zich verder in trainen. Olivier sprak ook even over hoe Pimcore support biedt op gebied van referenties, cases, vergelijkingsoverzichten van bijvoorbeeld Pimcore ten opzichte van Drupal (CMS vlak), enzovoort. Hij zette ook korte even in the picture hoe Pimcore aan belang wint en opgepikt wordt door instanties à la Gartner, Forrester… 

“Tijdens de Pimcore Morning Session werden wij als Pimcore 3 gebruikers helemaal overtuigd van de vele mogelijkheden die Pimcore 6 te bieden heeft. Een kort maar uiterst informatief event in een leuke en open sfeer!”

Lindsay Comeyne, Arseus Lab (deel van de Henry Schein Dental Group)

Een enorme plus van onze Morning Sessions is dat we steeds ook onze eigen experten aan het woord laten, die dagelijks met het product mooie oplossingen realiseren. Geen saaie monologen, maar boeiende talks over hoe we bij Studio Emma het Pimcore project hebben aangepakt en de klant met een succesvolle oplossing zijn business verder kon laten groeien. De talks kunnen zo een inspiratie zijn voor of een oplossing bieden aan de aanwezigen in het publiek.

Zo sprak Yentl, Functioneel Analist, in zijn twee talks “Master Data Management: Start with data, then consume it” en “ Accelerate ideas into reality: a workflow story” over hoe bedrijven de dag van vandaag Pimcore kunnen inschakelen om het meeste uit hun data te halen. Vertrekkend vanuit de visie dat elke strategie gericht op digitale ervaringen moet starten met data, demonstreerde Yentl de mogelijkheden rond databeheer in Pimcore. Daarbij werd ingezoomd op enkele out-of-the-box functionaliteiten zoals de REST API, de CSV-importtool, bulkbewerkingscapaciteiten en bedrijfsproces ondersteunende workflows. Kortom: een one-stop-shop voor de MDM-uitdagingen van de toekomst.

In de talk “Marketing Automation: Boost your conversion with personalised content based on quantifiable data” sprak Lien, Project Manager, over hoe Pimcore voorziet in de ondersteuning van jouw marketing automation plan, en meer specifiek het brengen van gepersonaliseerde content op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Pimcore biedt namelijk out-of-the-box functionaliteiten aan om target groups te definiëren, hierop profiling toe te passen en vervolgens content te creëren voor die specifieke target groups.

Klaus, Head of Design, had het in zijn talk “Web 2 print: Tinder match between your data & design” over de vele mogelijkheden van de web-to-print functionaliteit van Pimcore. Hij sprak over generatie van catalogi in drukklare PDF bestanden, volledig vormgegeven volgens je eigen huisstijl, logo en lettertypes. Met een demo bewees hij dat ook niet-designers de print documenten kunnen voorzien van tekst & afbeeldingen via het gebruiksvriendelijke CMS binnen Pimcore. Ook automatische generatie van productfiches, visitekaartjesin meerdere talen alsook koppeling met Adobe Indesign & QuarkXpress kwam aan bod. Een sessie die de creativiteit deed borrelen: de optimale combinatie van jouw data & design!

In de talk “Magento & Pimcore in one solution” schepte Lead Developer Maarten klaarheid over hoe we data exporteren van Pimcore naar een externe consument (zoals bijvoorbeeld het platform Magento). Het is namelijk zo dat Pimcore geen eiland op zich is: vele andere gebruikers kunnen gevoed worden met informatie (data). Bijkomende uitdagingen werden hierbij besproken en hoe Studio Emma met zijn expertise hier op anticipeert. Voorbeelden van die uitdagingen zijn: wat als er meerdere gebruikers zijn naar waar er dient geëxporteerd te worden,hoe ga je alles gaan loggen en uniformiseren, wat als er een wijziging plaatsvindt in een attribuut die gebruikt wordt door meerdere data objecten, enzovoort….

Met de sessie “Datahub”, een toch wel technischer onderdeel van Pimcore, lichtte Wouter, gecertificeerd Lead Developer, behapbaar en verstaanbaar toe wat headless applications zijn en welke voordelen content-as-a-service biedt in een hedendaagse webapplicatie. Bij content-as-a-service is er geen strikte koppeling meer tussen front-end en back-end, en kun je spreken van een "headless" applicatie. Op die manier kun je op één centrale plaats je data/content aanbieden voor meerdere toepassingen. Om dit te kunnen aanbieden, heeft Pimcore een Datahub voorzien, die instaat voor het aanleveren van gegevens. Een live demo mocht hierbij niet ontbreken!

Iets wat door alle deelnemers steeds gesmaakt wordt, is de gezellige, gezonde en lekkere lunch! Zowel de gasten als de sprekers zijn hierop aanwezig. Een ideale en informele manier om het kantoor en de Studio Emma collega’s beter te leren kennen. En bovendien een uitgelezen moment om de e-commerce of data uitdaging grondiger te bespreken bij het drinken van een glaasje Pimcore Powershot.  

“Door de sessie kleinschalig te houden, geven we inkijk in hoe we dagdagelijks werken bij Studio Emma en creëren we de kans om een data of e-commerce uitdaging te bespreken in een ongedwongen, open sfeer met onze inhouse experten.”

Pascal Vandenbrande, CEO Studio Emma

De meerwaarde van de Pimcore Morning Session, en de Morning Sessions van Studio Emma in het algemeen, is ondertussen wel duidelijk:

  • Dankzij een zorgvuldig samengesteld programma, gebaseerd op de noden van onze deelnemers, kunnen we gericht het kennistekort aanpakken of targetten welke delen van Pimcore minder gekend zijn. Zo helpen we opportuniteiten blootleggen.
  • Door meer technische onderwerpen op toegankelijke wijze toe te lichten, verlagen we de drempel over (bepaalde onderdelen van) het platform.
  • Door de intieme en kleinschalige setting krijgen de deelnemers voeling met hoe we bij Studio Emma werken, en meer specifiek met het platform.
  • Tijdens de informele en gezonde lunch is er ruimte om data of e-commerce uitdagingen met onze experten in een ongedwongen sfeer te bespreken.

Last but not least: big shout out naar ons Studio Emma Pimcore team! Zij hebben zich maximaal ingezet om van deze editie opnieuw een geslaagde editie te maken. Natuurlijk bedanken we ook alle enthousiaste deelnemers, klanten of prospecten die openstaan voor nieuwe opportuniteiten rond het platform, en Christian als Marketing&Partner Manager. Dat er interesse is in het product Pimcore en al zijn mogelijkheden mocht duidelijk wezen aan het feit dat we ook inschrijvingen moesten weigeren. Reden te meer om uit te kijken naar een volgende sessie!

Ook benieuwd hoe zo'n sessie eruit ziet? Bekijk de aftermovie van één van onze eerdere Magento Morning Sessions of bekijk de foto’s van de Pimcore Morning Session op Facebook.

“Een inspirerende sessie, die aanzet tot het verder uitbreiden van Pimcore toepassingen binnen je organisatie…  Gebracht door een hip en enthousiast team!”

Frederik Delodder, Moderna Products

 

************ ENGLISH TRANSLATION ************

 

This blog post featured in the monthly Partner Newsletter of Pimcore and on the website of Pimcore. Hereby an English translation of the blog post.

 

After 2 fully booked Magento Morning Session editions in 2019, the time had come for a Morning Session about our second (but equally important) platform we offer to our clients: Pimcore. On Friday morning September 7th , E-commerce/PIM/Marketing and Data Managers united in our Bruges office for our first Pimcore Morning Session.

The session was called "Pimcore: More Than a PIM" for good reason: the emphasis was on featuring the scope of the platform's appliances. In addition to product information management (PIM), Pimcore can offer a solution for master data management (MDM), workflow management, digital commerce, content management (CMS), web-to-print functionalities, marketing automation... and much more!

Christian Kemptner, Partner & Marketing Manager at Pimcore, started off in his remote talk “Pimcore: the company, roadmap and partnership"; with a general intro on the product itself, zoomed in on the latest version (6), and elucidated the roadmap. Having someone from the platform available during the morning (in real life or at least remote) is something of great importance for the Morning Sessions: it creates possibilities for participants to address questions or concerns about the platform directly to someone very closely involved.

"By keeping the Pimcore Morning Session small scaled, we give our participants a realistic and honest view on how we work at Studio Emma and an opportunity to discuss their challenge in an open atmosphere with our in-house experts."

Pascal Vandenbrande, CEO Studio Emma

Subsequently, our Account Manager Olivier further elaborated on our Gold Partner status and the interaction between Pimcore and Studio Emma as an implementation partner. This status comes with certain requirements for Studio Emma that will only further improve the quality of our service, which in turn benefits the customer. For example, additional rules and requirements about having a certain amount of certificates as a partner have been implemented, and Pimcore also renewed his Academy; an online space where developers (and others) can practice their Pimcore knowledge and skills. Olivier also briefly touched upon how Pimcore can offer support to the implementation partners. This can be done by creating references, making comparisons, providing cases and so on, which helps Studio Emma during the sales process. For example comparing Pimcore with Drupal on the CMS level. Finally, he emphasized that currently Pimcore is booming and growing and picked up by research and advisory companies such as Gartner and Forrester.

The big asset of the Morning Sessions is that experts do the talking, the people who are accomplishing beautiful things with the platform. No boring monologues, but fascinating talks about how they approached the Pimcore project and examples of how the client could continue to grow his business with a successful solution thanks to Pimcore. The talks are an inspiration for those present in the audience.

During his sessions “Master Data Management: Start with data, then consume it” and “ Accelerate ideas into reality: a workflow story”, Analyst Yentl talked on how modern-day companies can leverage Pimcore to get the most out of their data. Stating that any strategy focused on digital experiences should start with the data was his head-start to show the world of Pimcore and its data management capacities. Moreover, he zoomed in on some out-of-the-box functionalities like the REST API, the CSV-import tool, bulk editing capacities and business process facilitating workflows. In short: a rich feature set that will tackle your modern-day MDM challenges.

In the talk “Marketing Automation: Boost your conversion with personalized content based on quantifiable data”, Project Manager Lien explained how Pimcore provides support for your marketing auto mation plan, and more specifically: how it obtains personalized content based on surfing behaviour of the user. Pimcore offers out-of-the-box functionalities to define target groups, apply profiling and then create content for those specific target groups.

Klaus, Head of Design, was talking in "Web 2 print: Tinder match between your data & design" about the many possibilities of the web-to-print functionality of Pimcore. He spoke about the generation of catalogs in print-ready PDF files, completely designed according to your own branding. With a demo he proved that non-designers can also generate  print documents with text & images thanks to the user-friendly CMS within Pimcore. Automatic generation of product data sheets, business cards in multiple languages as well as linking with Adobe Indesign & QuarkXpress were also discussed. A session that sparkled creativity: the perfect combination of your data & design!

In the talk “Magento & Pimcore in one solution”, Lead Developer Maarten explained how we export data from Pimcore to an external consumer or application (such as the Magento platform). Fact is that Pimcore is not an isolated platform: it has the possibility to connect with other applications, hence, other applications can be fed with data from Pimcore. He touched upon additional challenges and how Studio Emma's expertise anticipates on these challenges. For example: what if there are multiple consumers that needs to be exported to, how are you going to log and standardize everything, what if there is a change in an attribute that is used by multiple data objects, and so on...

"An inspiring session that encourages the further expansion of Pimcore applications within your organization… Brought by a young and enthusiastic team!"

Frederik Delodder, Moderna Products (Manufacturer of plastic pet products with plants in Belgium and the USA)

With the session "Datahub", a more technical part of Pimcore, Wouter, certified Lead Developer, explained what headless applications are and what benefits content-as-a-service offers in a web application. With content-as-a-service, there is no longer a strict link between front-end and back-end, that’s why you can call it a "headless" application. Because of that, you can offer your data or content for multiple applications in one central location. To be able to offer this, Pimcore has provided a Data Hub, which is responsible for supplying data. A live demo included!

Finally, we ended the morning by having a healthy and delicious lunch with both guests and speakers. Something always appreciated by all participants, since it’s an ideal and informal way to get to know the office and the Studio Emma colleagues better. And a perfect moment to discuss the e-commerce or data challenge more thoroughly, when drinking a glass of Pimcore Powershot.

The assets of organizing the Pimcore Morning Session (and the Morning Sessions of Studio Emma in general) are numerous:

  • With a program carefully put together based on the needs of our participants, we target what parts of the platform are less known or less explored by clients and prospects, and help discover possible opportunities.
  • By explaining technical topics in a simple and accessible manner, the sessions take away the reluctancy about certain features of the platform.
  • Thanks to the intimate, small scaled and cosy setting, the participants get a realistic insight on how we work at Studio Emma in general and more specifically with the platform.
  • During the informal and healthy lunch afterwards, there is room to discuss data or e-commerce challenges with the inhouse experts.

Studio Emma wants to thank Pimcore, especially Christian as Marketing & Partner Manager, and the Studio Emma Pimcore experts inhouse for making this Pimcore Morning Session a huge success! But of course such initiatives can only succeed with an interested and ambitious audience - so thank you for everyone taking interest in the platform Pimcore!

Pimcore as a digital experience platform is hot, that’s for sure. We even had to disappoint and say no to some prospect and customers that wanted to join for the event, as we already had a full house and couldn’t allow more people. This huge interest makes us even more determined to organize these Pimcore Morning Sessions on a more regular base and to make them ready to start owning the digital world. Once a Pimconaut, always a Pimconaut! Curious what the event (and our office in beautiful Bruges, Belgium) looks like? Check out the pictures on Facebook.

“Thanks to the Pimcore Morning Session at Studio Emma, we were completely convinced as Pimcore 3 users of the many possibilities Pimcore 6 has to offer. A short and extremely informative event in a fun and open atmosphere!” 

Lindsay Comeyne, Arseus Lab (Part of the Henry Schein Dental Group)


Geschreven door:

Liesa Vandenbussche

Terug naar het nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte van onze activiteiten