Verkoopsvoorwaarden | Studio Emma - Magento & Pimcore development

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Al onze overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Artikel 2 : Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement tenzij anders overeengekomen in een contract. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand tenzij anders overeengekomen in een contract. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 3, 6 en 7.

Artikel 3 : Studio Emma BVBA heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aan- vulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

Artikel 4 : Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde lasten. Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt een moratoire interest aangerekend à 12% per jaar vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt zonder dat dit een beletsel vormt voor de gelding van artikel 1244 BW. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling van open- staande facturen ten volle geschied is. De klant dient in ieder geval alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.

Artikel 5 : Klachten mbt de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product of dienst in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

Artikel 6 : Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijk niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten of de uitvoering van een order te weigeren en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 7 : In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding. Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes steeds eigendom blijven van Studio Emma BVBA of de rechtmatige derde eigenaar en zal enkel een gebruiksrecht worden verleend aan de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle know-how, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door Studio Emma BVBA blijven steeds toebehoren aan Studio Emma BVBA of de derde rechtmatige eigenaar.

Artikel 8: De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. Studio Emma BVBA is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, zal de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terug- betaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. Studio Emma BVBA zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.

Artikel 9 : De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren noch de huur overdragen tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Emma BVBA.

Artikel 10 : Studio Emma BVBA heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de tech- nische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. Studio Emma BVBA verbindt er zich evenwel toe dit tot het redelijk minimum te beperken en de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

Artikel 11 : Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een website is een voorschot van 40% van het totaalbedrag verschuldigd. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. De website wordt slechts online gebracht na vereffening van het ver- schuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. Studio Emma BVBA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden voor de bouw van de website te laten uitvo- eren door derden in onderaanneming. De leverancier is niet aansprakelijk voor de grafische en tekstuele inhoud van de website van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele copyright-inbreuken op de website van de klant. De leverancier behoudt zich het recht voor om websites met racistische of illegale inhoud of indien de bevoegde instanties daarom verzoeken, te verwijderen. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief. Studio Emma BVBA kan in de toekomst het uur- tarief éénzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken.

Artikel 12: Studio Emma BVBA doet er alles aan afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. In de meeste gevallen moet de klant ons ook materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de website. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan Studio Emma BVBA worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door Studio Emma BVBA. Indien materiaal ontbreekt, dat door de koper dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de bestelling van de website wordt de website als af beschouwd. Op dat ogenblik begint ook de hosting te lopen en wordt deze dus ook gefactureerd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele bugs die binnen de 60 dagen na oplevering – dit is het moment dat de website online gaat - worden gerapporteerd worden kosteloos hersteld indien deze door Studio Emma BVBA als werkelijke bugs worden erkend. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief.

Artikel 13: Het feit dat Studio Emma BVBA een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen. De overeenkomst of de door Studio Emma BVBA verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door Studio Emma BVBA. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Artikel 14 : Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge tenzij Studio Emma BVBA er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant. Het Belgische recht is toepasselijk.

Artikel 15: Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

Brugge, 1-12-2017