Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website

De eigenaar van deze website is 
Studio Emma BV, 
Katelijnepoort Business Center,
Baron Ruzettelaan 3 bus 4.3,
8310 Brugge

Tel: +32(0)51 610020, 
Fax: +32(0)51 610039 

E-mail: info@studioemma.be 

BTW: BE 480535129
HR: 0480535129

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. Studio Emma behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. Studio Emma kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid

Studio Emma probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid

Studio Emma weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Studio Emma verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

4. Derde partijen

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat Studio Emma hier geen deel van uitmaakt en dat u Sana niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.
De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. Studio Emma kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat Studio Emma akkoord gaat met de inhoud en Studio Emma vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

5. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Emma. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van Studio Emma.

6. Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

7. Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:

Al onze overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar. De klant erkent kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Artikel 2:

Met uitzondering van de éénmalige opdrachten zoals de ontwikkeling van websites en de verkoop van hardware of software worden alle diensten geleverd voor een periode van 12 maanden, beginnend op de aanvangsdatum van het abonnement tenzij anders overeengekomen in een contract. Deze periode zal stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 1 maand tenzij anders overeengekomen in een contract. Dit alles uitgezonderd de bijzondere gevallen gestipuleerd in artikel 3, 6 en 7.

Artikel 3:

Studio Emma BV heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten toepasbaar te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 kalenderdagen na kennisgeving of op een latere datum die in de kennisgeving is vermeld. Indien een klant een aanvulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dergelijke opzegging heeft onmiddellijke ingang.

Artikel 4:

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde lasten. Een bestelling, op welke wijze ook gedaan, schriftelijk, elektronisch, telefonisch, … kan niet geannuleerd worden en zal integraal betaald dienen te worden door de klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden geen wissels aanvaard. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt een moratoire interest aangerekend à 12% per jaar vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De rente wordt jaarlijks gekapitaliseerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling eveneens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt zonder dat dit een beletsel vormt voor de gelding van artikel 1244 BW. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de diensten totdat betaling van openstaande facturen ten volle geschied is. De diensten die onderbroken kunnen worden zijn onder andere maar niet beperkt tot: bouw van de website of webshop, hosting (waardoor de website offline kan gehaald worden), …. Voor het reactiveren van elke dienst zal een kost van 250€ worden aangerekend per dienst ter compensatie van administratieve kosten en kosten gelieerd aan het opnieuw inplannen van activiteiten. De klant dient bovendien alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.

Artikel 5:

Klachten m.b.t. de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken binnen de 14 dagen. De klant wordt geacht met de factuur en het geleverde product of dienst in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

Artikel 6:

Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijk niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere leveringen stop te zetten of de uitvoering van een order te weigeren, een dienst te staken en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Wij kunnen de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant.

Artikel 7:

In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding.

Indien software wordt geleverd aan de klant, zullen deze software en de broncodes steeds eigendom blijven van Studio Emma BV of de rechtmatige derde eigenaar. Studio Emma BV kan echter beslissen om een gebruiksrecht te verlenen aan de klant. Alle knowhow, aangewende programma’s, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot of aangewend bij de vervaardiging van de producten geleverd door Studio Emma BV blijven steeds toebehoren aan Studio Emma BV of de derde rechtmatige eigenaar.

Artikel 8:

De klant is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden. Studio Emma BV is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis. In het geval van hosting zal alleen indien de dienstverlening ingevolge onze fout onderbroken wordt, de klant van ons schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de vergoeding beperkt is tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van deze onderbreking. Studio Emma BV zal niet aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade of indirecte schade van deze onderbreking in de dienstverlening.

Artikel 9:

De huurder van webruimte mag deze niet onderverhuren noch de huur overdragen tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Emma BV.

Artikel 10:

Studio Emma BV heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant, de technische kenmerken van het computersysteem en de nodige onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke vertraging van het systeem. Studio Emma BV verbindt er zich toe voorziene werkzaamheden steeds te communiceren en deze tot een minimum te beperken en dus de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.

Artikel 11:

Bij ondertekening van de bestelbon voor de bouw van een website is een voorschot van 40% van het totaalbedrag verschuldigd. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. Het voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur (saldofactuur). De website wordt slechts online gebracht na vereffening van het verschuldigde saldo en desgevallend van de hostingkost. Indien de website toch online zou worden gebracht zonder een volledige betaling kan Studio Emma de website steeds offline halen indien bepaalde betalingen achterwege zouden blijven. Studio Emma BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden voor de bouw van de website te laten uitvoeren door derden in onderaanneming. De leverancier is niet aansprakelijk voor de grafische en tekstuele inhoud van de website van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele copyright-inbreuken op de website van de klant. De leverancier behoudt zich het recht voor om websites met racistische of illegale inhoud of indien de bevoegde instanties daarom verzoeken, te verwijderen.

Werken die door Studio Emma BV werden uitgevoerd maar die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief. Studio Emma BV kan in de toekomst het uurtarief éénzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken.

Artikel 12:

Studio Emma BV doet er alles aan om afgesproken termijnen te respecteren maar opgegeven termijnen zijn steeds indicatief. In de meeste gevallen moet de klant ons ook materiaal (foto’s, teksten, vertalingen, …) bezorgen voor de bouw van de website. Dit materiaal moet binnen een redelijke termijn aan Studio Emma BV worden aangeleverd en worden goedgekeurd voor gebruik door Studio Emma BV. Indien materiaal ontbreekt, dat door de koper dient te worden aangeleverd, 6 maanden na de ondertekening van de bestelling van de website wordt de website als af beschouwd. Op dat ogenblik begint ook de hosting te lopen en wordt deze dus ook gefactureerd. De klant is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal en het eventueel copyright dat er op rust. Eventuele fouten die binnen de 60 dagen na oplevering – dit is het moment dat de website online wordt gezet in een testomgeving - worden gerapporteerd  worden kosteloos hersteld indien deze door Studio Emma BV als werkelijke fouten worden erkend en indien deze betrekking hebben op software door Studio Emma BV geschreven. De klant heeft enkel recht op garantie indien alle facturen mbt het opgeleverde werk en ook de hosting werden betaald. De klant heeft geen recht op verlenging van de garantieperiode indien door niet-betaling van facturen de werken in garantie door Studio Emma BV worden gestaakt. Na die termijn kunnen werkzaamheden nog gebeuren aan het geldend uurtarief. Er geldt geen garantie op fouten die voorkomen in derde partij software.                  

Artikel 13:

Het feit dat Studio Emma BV een of andere clausule die in haar voordeel gestipuleerd werd in de huidige algemene voorwaarden, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.

De overeenkomst of de door Studio Emma BV verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door Studio Emma BV. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Artikel 14:

Betwistingen naar aanleiding van onderhavig contract vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge tenzij Studio Emma BV er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter van de vestiging van de klant.  Het Belgische recht is toepasselijk.

Artikel 15:

Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

Il y a la possibilité de demander une traduction en français. It is possible to ask for a translation in English.

                                                                                                             

Brugge, 26 maart 2019